Woonomgeving

Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

Een meer toekomstbestendige inrichting van het landelijk gebied biedt kansen voor recreatie. Het transformeren naar natuurinclusieve landbouw, het tegengaan van de bodemdaling in veenweidegebied, het versterken van unieke landschappelijke kwaliteiten en de bescherming en versterking van de biodiversiteit bieden kansen voor de recreatiesector (meer groen en water).

Klik op het plaatje links voor een vergroting van het RAD van de leefomgeving

Ontwikkelingskansen voor het creëren van specifieke woon- en werkmilieus in veenweidegebied (als gevolg van het opzetten van het waterpeil) biedt ook kansen voor de woningbouwlocaties. Verzakkingen worden tevens beperkter.

Belangrijkste kansen: woningbouwlocaties en recreatie.

Belangrijkste risico’s: -