Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

Wat is het toekomstperspectief en de ambitie?

Nederland gaat voor een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Dit betekent dat landgebruik in balans wordt gebracht met natuurlijke systemen en ontwikkelingen in het landelijk gebied niet ten koste gaan van de landschappelijke kwaliteiten. Zo krijgt Nederland een vitale landbouw, met gezonde ondernemingen in een gezonde omgeving. In het landelijk gebied spelen veel nationale belangen, waaronder de ontwikkeling van een duurzame (kringloop-) landbouw voor voedsel en agroproductie, het waarborgen van de waterveiligheid en klimaatbestendigheid, duurzame drinkwatervoorziening en voldoende zoetwater, het behouden en versterken van cultureel erfgoed en landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten en het verbeteren en beschermen van de biodiversiteit.

Het landbouw– en voedselsysteem moet op verschillende schaalniveaus gaan werken in kringlopen. Restproducten worden zoveel mogelijk hergebruikt en afval wordt gerecycled. Het landschap in het landelijk gebied van de toekomst wordt daarmee een stuk diverser.

Voor een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied wordt landgebruik in balans gebracht met natuurlijke systemen, gaan ontwikkelingen in het landelijk gebied niet koste van de landschappelijke kwaliteiten en kan een vitale landbouw, met gezonde ondernemingen in een gezonde omgeving, plaatsvinden. Veel nationale belangen spelen in het landelijk gebied, waaronder de ontwikkeling van een duurzame landbouw, het verbeteren van de biodiversiteit, het versterken van het landschap en het zorgdragen voor voldoende zoetwatervoorziening. Het onderling goed wegen van deze belangen is al een grote uitdaging, maar ook nieuwe ontwikkelingen en ruimteclaims in het landelijk gebied vragen om keuzen. Bijvoorbeeld de verstedelijkingsdruk, ontwikkelruimte voor de circulaire en bio-economie, de opwekking, winning en opslag van energie en ruimte voor militaire activiteiten.

Figuur 4.8 | Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

Lees verder voor de NOVI over Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied