Wat zijn de beleidskeuzes?

Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

Voor deze prioriteit bevat de ontwerp-NOVI vier beleidskeuzes; het betreffen principiële strategische keuzes die richting geven aan in de toekomst te nemen vervolgbesluiten en nader uit te werken plannen. Hierbij is belangrijk om te vermelden dat deze keuzes aanvullend zijn, soms een aanscherping betreffen of een bestendiging zijn van bestaand (sectoraal) beleid en plannen van zowel Rijk als regio. In de toelichting hierna is de nadruk gelegd op nieuwe, principiële elementen uit de beleidskeuzes die mogelijk gevolgen hebben voor de staat van de fysieke leefomgeving; hierop is het planMER gericht. Daarnaast bevatten de beleidskeuzes allerlei procesmatige elementen; deze leiden vooralsnog niet tot gevolgen en blijven in de beoordeling dan ook buiten beschouwing.

Hierna zijn de vier beleidskeuzes voor deze prioriteit toegelicht.

Prioriteit 4 | Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied