Algemeen beeld van kansen en risico’s van de ontwerp-NOVI

Op basis van Figuur 0.3 kan worden geconcludeerd dat de ontwerp-NOVI voor alle aspecten kansen biedt voor de fysieke leefomgeving; er zijn meer kansen dan risico’s. Met de focus van de beleidskeuzes op de vier beleidsprioriteiten worden belangrijke opgaven ten aanzien van de staat van de fysieke leefomgeving in de ontwerp-NOVI expliciet geadresseerd, waaronder klimaat, natuurlijke hulpbronnen en de ruimtelijk-economische structuur.

Een aantal niet-ruimtelijke aspecten krijgen minder nadrukkelijk aandacht in de beleidskeuzes in de ontwerp-NOVI, zoals milieukwaliteit & gezondheidsbescherming en welzijn. Omdat de ontwikkeling van de staat van deze aspecten van de fysieke leefomgeving onder druk staat, zullen zonder aanvullend (sectoraal) beleid en maatregelen de negatieve trends in de staat van de fysieke leefomgeving voor deze aspecten naar verwachting niet worden gekeerd. Verder vergt het grotere aantal risico’s voor de natuur en landschap & openbare ruimte nadrukkelijk aandacht in het vervolg.

Of kansen en risico’s zich daadwerkelijk zullen voordoen, hangt af van de uitwerking van het beleid in (gebiedsgerichte) programma’s, in vervolgbesluiten van zowel Rijk als decentrale overheden en van de inzet van instrumentarium. Mede hierdoor is het aannemelijk dat veel kansen en risico’s zich pas op langere termijn - vaak pas ná 2030 - zullen manifesteren.

Figuur 0.3 | Kansen en risico’s van de beleidskeuzes voor de staat van de fysieke leefomgeving.

De onderstaande figuren zijn interactief. Klik op 1 van de onderstaande figuren voor meer informatie over de kansen en risico's van de betreffende prioriteit

Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland

Sterke en gezonde steden en regio's

Toekomstbestendige ontwikkeling van

 het landelijk gebied

Op de volgende pagina's zijn de meest in het oog springende kansen en risico’s per beleidsprioriteit samengevat. Het planMER bevat een verdere beschouwing van kansen en risico’s.