Kansen en risico’s | Sterke en gezonde steden en regio’s

Deze beleidsprioriteit zet in op sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio’s. Om de economische concurrentie kracht én tegelijkertijd de attractiviteit, verduurzaming en bereikbaarheid van de stedelijke regio’s te verbeteren is een systeemsprong noodzakelijk. Voor het vervolg is het essentieel om verstedelijkingsopgaven op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, klimaat en energie in samenhang te bezien.

Over het algemeen kan worden gesteld dat deze beleidsprioriteit kansen biedt voor milieukwaliteit & gezondheid, klimaat, natuur, openbare ruimte en wonen & woonomgeving. Hierdoor biedt de ontwerp-NOVI potentie om negatieve trends in de staat van de leefomgeving te keren (b.v. afname hittestress, emissie broeikasgassen en wateroverlast). Of dit ook gebeurt, hangt af van de nadere uitwerking van het beleid in programma’s en vervolgbesluiten. De kansen hangen grotendeels samen met de water robuuste en klimaatbestendige inrichting van gebouwde omgeving en het koppelen van vervoersmodaliteiten. Indien de transformatie naar een gezonde, groene en aantrekkelijke leefomgeving daadwerkelijk vorm krijgt kan er een kwaliteitsverbetering optreden van openbare ruimte en woonomgeving. Voorzieningen worden beter bereikbaar.

Risico’s doen zich voor op het gebied van de keuze voor compacte verstedelijking en keuzes over mobiliteit. Terwijl compacte verstedelijking ook kansen biedt voor het leefmilieu in het landelijk gebied en voor de standsranden, brengt compacte verstedelijking (met functiemenging van wonen en werken) ook risico’s met zich mee. In compacte of ‘verdichtende’ steden komen meer bewoners, bezoekers en economische activiteiten bij elkaar in gebieden waar nu al sprake is van een relatief slechte milieukwaliteit. De groei van het aantal economische activiteiten, bewoners en bezoekers kan bovendien de milieukwaliteit (lucht, geluid, stank, omgevingsveiligheid) verder verslechteren. En aanpassingen in het mobiliteitssysteem zorgen voor risico’s voor natuur (bijvoorbeeld afname verbondenheid) en toenemende druk op de openbare ruimte.