Kansen en risico’s | Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

Deze beleidsprioriteit zet in op een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Onder meer door klimaatverandering en de teruglopende biodiversiteit wordt de gebruikers van het landelijk gebied gevraagd om mee te bewegen. Het is hierbij belangrijk balans te vinden tussen het landgebruik en de omgevingswaarden (bodem, water en lucht), ontwikkelingen niet ten koste te laten gaan van landschappelijke kwaliteiten en in te zetten op een duurzaam en vitaal landbouw en voedselsysteem.

Kansen op positieve effecten als gevolg van het voorgenomen beleid zijn met name te vinden op het vlak van klimaat, natuurlijke systemen, natuur, landschap & openbare ruimte, natuurlijke hulpbronnen, economische vitaliteit en woon- & leefomgeving. Het beter aansluiten van functies in het landelijk gebied bij de karakteristieken van de bodem en het water, het afstemmen van het landgebruik op de zoetwaterbeschikbaarheid en het verlagen van de milieubelasting van de landbouw dragen hier aan bij. De beleidskeuzes bieden hiermee potentie om negatieve trends op het gebied van natuur, klimaat en landschap te keren. Ook het maximaal inzetten op het tegengaan van bodemdaling en CO2-emissie in veenweidegebied genereert kansen voor klimaat en natuurlijke systemen (afname CO2-emissie, wateroverlast en bodemdaling, waterkwaliteitsverbetering). Tegelijkertijd leidt het eventueel opzetten van het waterpeil tot risico’s voor de economische vitaliteit van het veenweidegebied. De transformatie naar kringlooplandbouw biedt kansen voor klimaat (omgaan met droogte en wateroverlast), het landschap, natuur en natuurlijke hulpbronnen.