Reflectie en afweging alternatieven tijdens de voorbereiding van de NOVI

Al vanaf het begin van de voorbereiding van de NOVI is in 2015 gestart met de werkzaamheden ter voorbereiding van de plan-m.e.r.-procedure. Hierdoor kon door het bieden van reflectie gedurende het hele proces meerwaarde worden geboden door het ‘milieubelang’ (in dit geval volgens de brede benadering van de fysieke leefomgeving) een volwaardige plek in de planvoorbereiding te geven. Hiertoe is op verschillende momenten tijdens de voorbereiding van de NOVI vanuit plan-m.e.r.-perspectief reflectie geboden. Hierna is samengevat op welke wijze dit in het proces is gebeurd.

Reflectie 1 | jan. - feb. 2016

Brede benadering

Bijgedragen aan agendering van onderwerpen die aandacht vergen in NOVI, door het inbrengen van het Rad van de Leefomgeving voor een brede benadering van leefomgevingskwaliteit. Hierbij zijn bijvoorbeeld biodiversiteit en welzijn expliciet onder de aandacht gebracht als specifieke aandachtspunten.

Reflectie 2 | jun. - nov. 2017

Alternatieve beleidsopties

Bijgedragen aan expliciete beschouwing van kansen en risico’s bij de verkenning van beleidsopties door verdiepingsgroepen. Dit is het moment dat de gevolgen van beleidsalternatieven globaal in beeld zijn gebracht. In het PlanMER is een beschouwing opgenomen van de alternatieve beleidsopties die zijn verkend. De belangrijkste inzichten over kansen en risico’s zijn samengevat in het achtergronddocument ‘Beschouwing van beleidsopties voor de NOVI’.

Reflectie 3 | mei 2018

Beleidskeuzes

Bijgedragen aan aanscherping van de redeneerlijn en beleidskeuzes in de NOVI en agenderen van thema’s die (o.b.v. eerste beschouwing van kansen en risico’s) aandacht vergen bij de uitwerking van de ontwerp-NOVI.

Reflectie 4 | nov. 2018

Conflicterende claims

Bijgedragen aan de aanscherping van hoofdboodschappen in NOVI en aan het in beeld brengen van schurende punten tussen de vier prioriteiten en de beleidskeuzes en van conflicterende claims in specifieke gebieden.

Reflectie 5 | jan - mei 2019

Optimaliseren

Bijgedragen aan het expliciteren van keuzes bij conflicterende claims en het identificeren van onderwerpen die expliciet aandacht vergen in het planMER. Bij deze reflectie zijn risico’s ten aanzien van milieukwaliteit, gezondheid, biodiversiteit en welzijn expliciet onder de aandacht gebracht bij de opstellers van de ontwerp-NOVI en zijn mogelijkheden voor optimalisatie van beleidskeuzes besproken. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat er aanscherpingen ten aanzien van deze onderwerpen zijn doorgevoerd in de ontwerp-NOVI.