Samenvatting PlanMER voor de Nationale Omgevingsvisie

Dit is de samenvatting van de milieueffectrapportage (PlanMER) voor de Nationale Omgevingsvisie (ontwerp-NOVI). De NOVI is een strategisch plan en omvat beleidskeuzes die globaal richting geven voor een samenhangende aanpak om ruimte te bieden aan klimaatadaptatie en energietransitie, voor duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland, voor sterke en gezonde steden en regio’s en voor een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

In een context waar veel leefomgevingsaspecten onder druk staan, kent de doorwerking en uitvoering van de ontwerp-NOVI - en daarmee de effecten voor de staat van de fysieke leefomgeving - nog veel onzekerheden. Effecten kunnen vaak nog zowel positief als negatief uitpakken, afhankelijk van de uitwerking in (gebiedsgerichte) programma’s, de doorwerking naar vervolgbesluiten van zowel Rijk als decentrale overheden en van het in te zetten instrumentarium.

De beleidskeuzes in de ontwerp-NOVI bieden zowel kansen als risico’s voor alle aspecten van de fysieke leefomgeving; er zijn meer kansen dan risico’s. Gezien de onzekerheden - en om kansen te verzilveren en gesignaleerde risico’s het hoofd te bieden - is het noodzaak om tijdens de doorwerking en uitvoering van het beleid de ‘hand aan de kraan’ te houden. Hiervoor zijn een vorm van regie voor een samenhangende aanpak én samenhangende monitoring van de effectiviteit van het beleid en van optredende effecten cruciaal voor zorgvuldige doorwerking naar vervolgbesluiten, mét gelegenheid voor optimalisatie om kansen te verzilveren en risico’s te beheersen.