Samenhangende effecten in gebieden

In een aantal gebieden vallen beleidskeuzes samen. Daarbij kan sprake zijn van samenhangende effecten of zelfs conflicterende claims. Ook kunnen beleidskeuzes conflicteren met andere ontwikkelingen en/of bestaand gebruik. Het betreft in het bijzonder de stedelijke regio’s, het landelijk gebied, haven- en industriegebieden en de Noordzee. De druk op deze gebieden is groot. Bij de uitwerking van (gebiedsgerichte) programma’s en bij vervolgbesluiten is een integrale afweging van belangen en kansen en risico’s nodig is. Hierna zijn de samenvallende keuzes in deze vier type gebieden kort geschetst.

SAMENHANG IN GEBIEDEN

 

Stedelijke regio’s: De keuze voor compacte verstedelijking in bestaand bebouwd gebied vereist een integrale afweging van op welke plek woon- en werklocaties te ontwikkelen én ruimte in de stad voor infrastructuur. De druk in de steden, de vraag naar ruimte en de mobiliteit neemt toe. Dit zorgt voor grote druk op het leefmilieu, de openbare ruimte en welzijn in de stad. Er wordt geïnvesteerd in bereikbaarheid waar de dynamiek het grootst is, waardoor de (ruimte en milieu) druk van mobiliteit op de stad niet minder wordt. Verder kunnen de beschikbare ruimte voor klimaatadaptatie, water, groen en een gezonde leefomgeving en voor de energietransitie onder druk komen te staan.

>Lees verder

Landelijk gebied: De transformatie naar kringlooplandbouw vereist bij gelijkblijvende productie meer ruimte, terwijl de (milieu)ruimte voor landbouw als gevolg van randvoorwaarden voor andere gebruiksfuncties juist onder toenemende druk staat. Verstedelijking, de inpassing van duurzame energie (energielandschappen) en het versterken van waardevolle landschappen en natuur zijn hier voorbeelden van. Specifiek in de veenweidegebieden is een transformatie van het landgebruik nodig omdat hier een verhoging van het waterpeil nodig is om bodemdaling en CO2 emissie hier te beperken. Ook dit leidt tot ruimtelijke conflicten met de hier gevestigde gebruiksfuncties, waaronder landbouw.

>Lees verder

Haven- en industriegebieden: Het bieden van ruimte aan groei van zeehavens staat op gespannen voet met de wens om energie vragende industrie slim te lokaliseren nabij aanlandpunten voor duurzame energie van wind op zee; vaak betreft het dezelfde gebieden. Ook is hier ruimte nodig om de energietransitie en transitie naar een circulaire economie ruimtelijk mogelijk te maken. En voor de groei van steden (met name Amsterdam en Rotterdam) wordt ook aanspraak gemaakt op haven- en industriegebieden. Bovendien gaat de toenemende druk op deze gebieden gepaard met een toenemende druk op het leefmilieu, natuur, landschap en recreatie in de omgeving van deze gebieden. Een integrale afweging van belangen en ontwikkelingen is nodig.

>Lees verder

Noordzee: De keuze om meer ruimte te bieden aan wind op zee om de energie- en klimaatambities te realiseren, staat op gespannen voet met ruimtegebruik van andere functies op zee, zoals voor de visserij, natuur, oefenruimte voor defensie. Ook blijft kustverdediging ook op langere termijn voldoende mogelijkheden vergen voor zandwinning op zee. Verder kan het ruimte bieden aan wind op zee consequenties hebben voor het al dan niet uitsluiten van eventuele landaanwinningen op zee op de langere termijn, zoals voor een eventuele luchthaven op zee of een eventuele zeewaartse kustverdediging. Een integrale afweging van belangen en ontwikkelingen is nodig in het kader van het Programma Noordzee.

>Lees verder

Effecten voor buurlanden

Grensoverschrijdende effecten treden met name op als gevolg van ontwikkelingen waarbij een toe- of afname van vervuilende stoffen in de lucht (CO2, NOx, PMx, ed.) verwacht kan worden of bij ruimtelijke ingrepen in het grensgebied (b.v. windturbines). Indien in vervolgbesluiten concreter bekend is op welke wijze invulling wordt gegeven aan het beleid, dient extra aandacht besteed te worden aan eventuele grensoverschrijdende effecten.

Klik hier voor de beleidskeuzes die consequenties (kansen en risico's) kunnen hebben op het grondgebied van Vlaanderen, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk.